ZOEKEN

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Acablok
De Cult
Nieuws
Prijzen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

KIES HIERONDER VOOR KINKI KAPPERS OF KINKI ACADEMY

Kinki B.V. & Kinki Webshop B.V.

December 2017

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kinki Webshop B.V.

Melbournestraat 5
1175 RM Lijnden
KvK-nummer: 67201938
Btw-identificatienummer:NL8568.73263.B01
E-mail: [email protected]
Telefoon: 020 – 820 2008

Klantenservice & Distributie

Aalsbergen 9
6942 SE Didam
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0316-202032

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • A. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • D.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  Bij levering van diensten:
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • D. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • F. voor losse kranten en tijdschriften;
  • G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • H. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • C. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
  1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Kinki Academy

Juli 2020

Artikel A – Definities

Kinki Academy:  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam als Alkemade Academy BV onder nummer 57895155.
Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding geniet bij Kinki Academy.
Aanvrager:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger), die een aanvraag tot opleiding indient bij Kinki Academy.
Aanmeldingsformulier: het formulier, beschikbaar op de website van Kinki Academy, waarmee een aanvrager zich aanmeldt voor een opleiding van Kinki Academy.
Semester: periode waarin de cursist een cursus doorloopt.

Artikel B: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kinki Academy en een cursist of aanvrager, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel C: Aanmelding en totstandkoming overeenkomst

1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van Kinki Academy volledig in te vullen en te ondertekenen en digitaal te verzenden aan Kinki Academy. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang van een opleiding door Kinki Academy te zijn ontvangen. Ondertekening van het inschrijfformulier door de aanvrager impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden. In het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan voor welk semester hij bij voorkeur de basisopleiding wenst te doorlopen.

2. Indien door Kinki Academy een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier is ontvangen, bevestigt Kinki Academy de aanmelding voor de opleiding aan de cursist en doet daarbij mededeling van de aanvangs- en einddatum van het semester waarin de opleiding plaatsvindt, zoveel mogelijk conform de opgaaf van de aanvrager. Tevens doet Kinki Academy daarbij mededeling van het verschuldigde bedrag.

3. Als datum van aanmelding wordt gesteld de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier door Kinki Academy. Kinki Academy behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Kinki Academy de cursist plaatst in het door de aanvrager gewenste semester, dan wel op het moment dat de aanvrager of cursist instemt met plaatsing van de cursist in een ander semester.

4. Kinki Academy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de cursist of aanvrager één of meer van zijn verplichtingen jegens Kinki Academy niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden.

5. De cursist is zelf verantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel D: Prijzen en kosten


1. De opleidingsprijzen en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door Kinki Academy en staan vermeld op de website van Kinki Academy.


2. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele opleiding. Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt slechts plaats in onderling overleg met Kinki Academy. Additionele kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra opleiding worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders is bepaald door Kinki Academy.

3. Kinki Academy bepaalt de kosten op basis van een standaardbedrag of op basis van het uurtarief. Besluitvorming over de wijze van inhalen van een opleidingsdag en de hoogte van de kosten ligt volledig bij Kinki Academy.

Artikel E: Facturering en betaling


1. De opleidingsprijs en de eventuele kosten van bij en/of nascholing worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen 2 weken na factuurdatum of in ieder geval voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

2. Indien de opleidingsprijs niet binnen 2 weken na factuurdatum is voldaan, is de aanvrager in verzuim en behoudt Kinki Academy zich het recht voor om, nadat Kinki Academy de aanvrager tenminste eenmaal heeft aangemaand om te betalen, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente.

3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Kinki Academy maakt als gevolg van de niet-nakoming door de aanvrager van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de aanvrager.

4. Indien de aanvrager niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt Kinki Academy zich het recht voor de cursist uit te sluiten van de opleiding. De aanvrager blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten.

5. Het wegblijven bij lessen door de cursist kan niet leiden tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.

Artikel F: Annulering door aanvrager

1. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, gericht aan Kinki Academy. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief.

2. In geval van inschrijving voor een opleiding of cursus bedragen de annuleringskosten:
– bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: 10%
– bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang: 25%
– bij annulering op startdatum of tijdens de opleiding is de cursist het gehele opleidingsbedrag verschuldigd.

3. Bij annulering kan de aanvrager een plaatsvervanger voordragen. Indien deze plaatsvervanger geplaatst kan worden, zullen de annuleringskosten van de oorspronkelijke cursist worden kwijtgescholden. Na aanvang van de opleiding is vervanging niet meer mogelijk.

4. Indien een aanvrager op een zodanig moment heeft geannuleerd, dat hij niet de volledige opleidingsprijs heeft terugontvangen, zal bij latere deelname, aanvangende binnen een jaar na de annulering, het niet terugontvangen gedeelte van de opleidingsprijs worden gereserveerd voor latere deelname door dezelfde cursist.

5. Na het moment van inschrijven heeft de aanvrager 14 dagen bedenktijd en kan de aanvragen kosteloos de aanmelding opzeggen. Dit geldt tot uiterlijk aanvang training.

Artikel G: Afstel door Kinki Academy


1. Kinki Academy behoudt zich het recht voor een opleiding bij overmacht of bij tekort aan opleidingsplaatsen of bij onvoldoende deelname(minimaal 6 deelnemers) geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door afstel dan wel uitstel van de opleiding ontstane schade.

2. Kinki Academy verplicht zich uit- of afstel uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding aan de cursist bekend te maken. Kinki Academy zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen.3. Bij afstel op initiatief van Kinki Academy wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de aanvrager gerestitueerd.

Artikel H: Lesrooster

Kinki Academy behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de betrokken cursisten zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel I: Auteursrecht op lesmateriaal

Het auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Kinki Academy. Het is de cursist niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinki Academy.

Artikel J: Verzuim en wangedrag

1. Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de verschuldigde opleidingsprijs, noch heeft de cursist recht op inhaallessen.2. Bij onbetamelijk gedrag, zulks ter beoordeling van Kinki Academy, kan de cursist de verdere toegang tot de opleiding tijdelijk of definitief ontzegd worden.

3. In gevallen dat een cursist de toegang tot de opleiding wordt ontzegd wegens wangedrag, heeft de cursist geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de opleidingsprijs. Ingeval de opleidingsprijs op dat moment nog niet (geheel) door de cursist voldaan is, blijft de cursist gehouden tot betaling van verschuldigde bedrag. Het alsdan aan Kinki Academy verschuldigde bedrag zal niet worden gereserveerd voor latere deelname.

Artikel K: Aansprakelijkheid


1. Kinki Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of beschadiging van eigendommen van cursisten. Kinki Academy aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor letsel en enige andere schade toegebracht aan de cursist door een medewerker van Kinki Academy, anders dan door opzet of grove schuld.


2. Kinki Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de cursist tijdens de opleiding veroorzaakte schade aan derden, voorzover de schade is ontstaan door het begaan van een fout door de cursist die daarbij niet handelde conform de door Kinki Academy gegeven instructies.

Artikel L: Wijziging Algemene voorwaarden

1. Kinki Academy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van Kinki Academy bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een cursist een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Kinki Academy nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel M: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Winkelmand